විකිපීඩියා:List of administrator hopefuls

This is a page created from Category:Wikipedia administrator hopefuls and periodically updated by a bot. The first section contains users in this category who have made at least 30 edits in the last 2 months (the "active" criteria from WP:LA). For these users the date of first edit is listed, with links to previous RFAs. The second section lists users who have made fewer than 30 edits in the last 2 months with the date of their latest edit and links to previous RFAs. The last section lists users in the category who are already administrators.

Adding yourself to this list

සංස්කරණය

Any editor is welcome to add themselves to this list, even if they haven't yet finished reading the WP:Administrators' reading list. To do so simply add either of these userboxes to your userspace: {{User wikipedia/Administrator someday}}:

  මෙම පරිශීලකයා සිංහල විකිපීඩියාවේ පරිපාලකවරයෙකු නොවනමුත් යම් දිනක එසේ වීමට හැකිවෙතැයි අපේක්‍ෂා කරයි.

{{User wikipedia/Administrator maybe}}

  This user is not a Wikipedia administrator, but might like to be one someday...