න‍ෙිාා‍ෙිානනොිනා‍ො‍ොි‍ො‍ෙිාකතැ‍ේ නෙතාිකෙත‍ෙැි‍ෛ ා‍ෙැටුඇ‍ො‍ෙ‍ෛිා‍ෙි ා්ා්ා්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:ARCHIVE&oldid=447097" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි