මුල් පිටුවෙහි මෙවලම්
ඊයේ
ජූලි 17
අද
ජූලි 18, 2024
හෙට
ජූලි 19
සවිලි සවිලි සවිලි
තෝඋ/අදගැ තෝඋ/අදගැ තෝඋ/අදගැ
දැන් වේලාව 11:06 UTC
මුල් පිටුව විමෝචනය කරන්න
මෙම පිටුව විමෝචනය කරන්න

To report an error you have noticed on today's or tomorrow's Main Page, please add it to the appropriate section below.

Please note the following:

  • Where is the error?: The more specific you can be (an exact item, for example "item number 3 on DYK"; or a sentence) the faster an admin can find it.
  • Be specific: Errors can be fixed faster when a correction is offered.
  • References: Can be helpful, especially when reporting an obscure factual or grammatical error.
  • Consensus: Remember that the Main Page usually defers to supporting pages for accuracy or when there is disagreement, so it is best to achieve consensus and make any necessary changes there first.
  • Time zones: Note that Coordinated Universal Time is used for the current date and time (11:06 on 18 ජූලි 2024), and this may not coincide with your local time zone.
  • Should I use {{edit protected}}?: Using {{edit protected}} here will not give you a faster response, and in fact breaks the template when it is placed directly on the Main Page Errors page instead of on a talk page.
  • Done?: Once an error has been fixed, the error report will be removed from this page; please check the page's history to verify that the error has been rectified and for any other comments the administrator may have made.
  • No chit-chat: Lengthy discussions should be moved to a suitable location elsewhere.

Errors in the summary of today's or tomorrow's featured article

සංස්කරණය