විකිපීඩියා:දෘශ්‍යසංස්කාරකය

           කාර්මික විප්ලවය 
  1 පාඩම 
  11 ශ්‍රේණිය 

1. කාර්මික ව්ප්ලවය යනු කුමක්ද ?

   මිනිසා දැතේ සවියෙන් කළ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වෙනුවට යන්ත්‍ර සුත්‍ර යොදා ගනිමින් ගුණාත්මක බැවින් ඉහල වැඩි නිෂ්පාදන ප්‍රමාණයක් බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්මික විප්ලවය නම් වේ .


thawa nirmanaya kirimata awashyanam kiyanna