විකිපීඩියා:අවසර සදහා ඉල්ලීම්/ආපසුපෙරලුම

ආපසුපෙරලීමේ හිමිකම ඉල්ලීමට කැමැත්තෙමි. BuddhikaW88 (talk) 05:07, 17 අප්‍රේල් 2023 (යූටීසී)[reply]