විකට තීරු සම්මුති හා ප්‍රෙභ්ද.

මෙම ලිපිය වෙනත් බසකින් ගත් ඍජු පරිවර්ථනයකි.
සිංහල සහ ලාංකික සංකල්ප වලට ගැලපෙනසේ සංස්කරණයට දායකවන්න.
(එසේ නොමැති නම් මෙම ලිපිය අදාලවන සංස්කෘතිය හෝ ප්‍ර දේශය ලිපි සිරසෙහි හෝ ලිපිය ආරම්භයේ සඳහන් කරන්න)


බොහෝ විටක තිරුවල චරිතවල වයස ඉහල නොයෙකි. එහෙත් වයසට යන චරිතද ඇත.උදාහරණ ලින් ජොන්ස්ටන්ගේ ‘ෆෝ බෙටර් ඕර් ෆෝ වර්ස්’ වියපත් වන චරිත ඇතුලත් පළමු තිරුව වූයේ ‘ගැසලන් ඇලි’ ය.


විකට තිරු ඉතිහාසය තුල විටක නොවන එහෙත් කතාවක් ඉදිරිපත් කරන චරිතද ඇත. උදාහරණ ‘ද ෆෑන්ටන් , ප්‍රින්ස් වෙිලියන්ට්, ඩික් ෙට්‍රසි,වර්ත්, මෝඩස්ටී බ්ලේස් සහ ටාසන් සමරහර තිරු විකට ෙපාත්වල චරිත උපහාස ගණ. උදාහරණ සුපර්මෑන්, බැට්මෑන්, ද අැමේසන් ස්පයිඩර් මැන්.


ප්‍රධාන චරිත වශයෙන් සතුන් ඇතුලු වූ තිරු ද ඇත. සමහරුන් කතා නොකරයි. උදාරහරණ මාමඩියූක්,ද ඇන්ග්‍රීයස්ට් ඩා්ග් ඉන්ද වර්ල්ඩ් සටහරැන් වචන කතා කළද ඒවා මිනිසුන්ට තේරුම් ගත නොහැකිය. උදාහරණ බැලුම් කවුන්ට්, ගේට් ෆසි, පර්ල්ස් බිෆෝ ස්වයන්, පූප් කැෆේ තවත් සමහර තිරු සම්පූර්ණයෙන් සතෙකු වටහා ගෙෙතයි.උදාරහරණ පොගෝ, ඩෝනලඩ් ඩොනල්ඩක් ගැරී,ලා ලාසන්ස්ගේ ෆා සයින් හා ප්‍රධාන චරිත කිසවක් නොතිබුණි. එහි මනුෂයන් යකුන් පටසක් වල ජීවීන් කුකුලන්, එලදෙනුන්, පණුවන්, අමීභාවන් ඇතුලු චරිත ගණනාවක් එක් කර තබුනි. ජෝන් මැක්ෆර්දන්ගේ ‘කෝලොස්’ ටූ හෝම් ද මෙම ආකෘතිය යොදාගත් නමුත් එහ රචිත මිනුෂන් හා සෑමෑ ලෝකයේ ජීවීන්‍ය. විලයම් මිලර්ගේ නොන් සෙක්විටර් ගේ ‘නොන්සෙක් විටර්’ හි න මනුශ්‍ය, සත්ව හා මවාගත් චරිත සමිශ්‍රනය කල තිබූ අතර එකම සිරස්තලය යටතේ විකට තිරුවේ වෙළුම් කිහිපයම ප්‍රකාශනයට පත්විය.මනුව් චරිත සත්ව එලවළු හා ඛනජ ස්වරැපයෙන් දක්වා බෝබ් තේවිස් 1972 දී නර්මාණය කළ ‘ ෆෑන්ක් ඇන්ඩ්’ අර්නස්ට් පසුව නමවුණු විටක තිර සදහා ආදර්ශයක් විය.