තරලයක ගැලීම පාලනය කිරීම සඳහා ඇති උපාංග වෑල්ව නම්වේ.

These water valves are operated by handles.


ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෑල්ව&oldid=326959" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි