වැට (ඉංග්‍රීසි:  fence) යනු එලිමහන් ස්ථාන වෙන් කිරීම සඳහා වන ඉදිකිරීමකි.

ලී වැටක්.
කටු කම්බි වැටක්.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වැට&oldid=411430" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි