වාෂ්පීභවනය යනු ඕනැම උෂණත්වයකදී ජලය වාෂ්ප ලෙස පිටවීමයි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වාෂ්පීභවනය&oldid=470088" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි