වාර්තාකරණය සහ කත්තෘවාක්‍යකරණය


සාමාන්‍යෙන් තොරතුරු වාර්තා කරනය සහ අදහස් ප්‍රකාශනය කිරීම අතර වෙනසක් පවති. අදහස් ප්‍රකාශන කතු වැකියට හෝ ඒ ආසනන තිරුවලට සිමාවේ. කතුවැකයේම පත්‍රයේ කතෘ මන්ඩලයේ නිල අදහසය. කතුවැකියට ඉදිරිපසින් ඇති. අදහස් ප්‍රකාශනය සමාජ හා දේශපාලන ස්ථරය තුල තුළනයක් ඇති කිරීම සදහා විවිධ කොට්ටාස වල අදහස් දක්වයි.


එස කෙසේ වෙතත් වාර්තා කරණය සහ කත්තෘවාක්‍යකරණය අතර වෙනස ඇතැම් විට බිද වැටිය හැක. සමහර සංකිර්න සද්ධි වාර්තා කිරීමේ දී කාලයේ හෝ ඉඩ කඩ සිමා නිසා සම්ශප්ත කොට අර්ථ දැක්වීම සිදුවේ. විශාල අර්ථ දැක්වීම් සහිත සද්ධින්, “ ප්‍රවෘත්ති විව්ලේෂණය ” වශයෙන් හැදින්වුව ද ප්‍රවෘත්ති තිරු වලම පලවේ. ප්‍රවෘත්ති විකාශනයට ද සිමා සීමිත කාල පරාස නිසා මෙම වෙනස දක්නට නොලෙැබේ.