ව්‍යවර්තය යනු බලයක්‌ මගින්‌ වස්‌තුවක්‌ යම්‌ අක්ෂයක්‌ හෝ ධරයක්‌ වටා භ්‍රමණය කීරීමට අැති හැකියාවය්‌. ව්‍යවර්තය, බලයක ඝූර්‌නය ෙලසද හැඳින්‌විය හැක. දෘඪ වස්‌තුවක ව්‍යවර්තයක්‌ යෙදූ විට එය භ්‍රමණය කීරීමට හැකිය. තන්‍ය වස්‌තුවක ව්‍යවර්තයක්‌ යෙදූ විට එහි හැඩය විකෘත කීරීමට හැකිය.

උදාහරනසංස්කරණය

 • දඟ පන්‌දු යවන ක්‌රිකට්‌ ක්‌රීඩකයෙක්‌ ව්‍යවර්තයක්‌ යෙදා පන්‌දුව භ්‍රමණය කරවය්‌.
 • කිඹුලා බනිස්‌ නිපදවන බක්කරයෙක්‌ (baker) පිටි පාප්පයට (dough) ව්‍යවර්තයක්‌ යෙදූ විට එහි හැඩය වෙනස්‌වේ.
 • අප අැනයක්‌ තද කරීමට ඉස්කුරුප්පු නියනයකට ව්‍යවර්තයක්‌ යොදය්‌


ව්‍යාවර්තය = බලය × බලයේ ක්‍රියා රේඛාවට ඇති ලම්භ

                    දුර

kgm2s-2 = kgms-2 × m

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ව්‍යවර්තය&oldid=446313" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි