වස්කෝ ද ගාමා (බහුරුත්හරණය)

වස්කෝද ගාමා ඉන්දියාවට පැමිණීමෙන් පසු "ක්‍රිස්තියානින් හා කුළුබඩු සොයා අපි මෙහි පැමිණීම" යැයි ප්‍රකාශ කර තිබේ