වසර පුරාම නොගැඹුරු මිරිදියෙන් පිරී පවතින, ජලජ ශාක පමණක් හෝ ජලජ ශාක ප්‍රමුකව පවතින තෙත් බිම් පරිසර පද්ධති වර්ගයකි

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වගුරු&oldid=480886" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි