ලංකාවේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

niyojitha manthri mandalaya palamu manthri mandalaya vu athara 1947-1959 dakwa manthri sankyawa 101 ki