රෝමානු දිනදසුන යනු, රෝමානු රාජධානිය සහ ජනරජය විසින් භාවිතා කෙරුණු දිනදසුන වෙයි.

Museum of the Roman Theater of Caesaraugusta in Zaragoza, Spain
ෆස්ති අන්තියාතෙස් මයියෝරෙස් හී තවත් පුනනිපැයුමක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රෝමානු_දින_දසුන&oldid=444674" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි