රෝමානු දින දසුන

රෝමානු දිනදසුන යනු, රෝමානු රාජධානිය සහ ජනරජය විසින් භාවිතා කෙරුණු දිනදසුන වෙයි.

Museum of the Roman Theater of Caesaraugusta in Zaragoza, Spain
ෆස්ති අන්තියාතෙස් මයියෝරෙස් හී තවත් පුනනිපැයුමක්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රෝමානු_දින_දසුන&oldid=444674" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි