වාග්වේදයේදී, රෝමානුකරණය යනු වෙනත් ලේඛන පද්ධතියකින් පෙළ රෝම (ලතින්) අක්ෂරයට පරිවර්තනය කිරීම හෝ එසේ කිරීමේ ක්‍රමවෙදයයි.

Mandarin Chinese, like many languages, can be romanized in a number of ways; above: Traditional and Simplified Chinese, and Hanyu Pinyin, Gwoyeu Romatzyh, Wade-Giles and Yale.

රෝමානුකරණයේ ක්‍රමවලට අක්ෂර පරිවර්තනය, ලිඛිත පෙළ නියෝජනය කිරීම සහ පිටපත් කිරීම, කථන වචනය නියෝජනය කිරීම සහ ඒ දෙකේම සංයෝජන ඇතුළත් වේ. පිටපත් කිරීමේ ක්‍රම, කථනයේ ශබ්ද හෝ අර්ථකථන ඒකක වාර්තා කරන, කථන ශබ්ද නිරවද්‍යතාවයෙන් වාර්තා කරන වඩාත් දැඩි ශබ්ද පිටපත් කිරීම සඳහා ශබ්ද පිටපත් කිරීමට බෙදිය හැකිය.

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

About romanization
Romanization online
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රෝමානුකරණය&oldid=593178" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි