රොබට් නොක්ස් (රදගුරුවරයා)

රොබට් බෙන්ට් නොක්ස් DD LLD (උපත 25 සැප්තැම්බර් 1808, මරණය 23 ඔක්තොම්බර් 1893) යනු 1849 සිට 1886 දක්වා අයර්ලන්ත සභාවේ ඩවුන්, කොනර් සහ ඩ්‍රොමර් හි රදගුරුවරයා සහ, ඉන්පසු 1886 සිට එතුමාගේ මරණය දක්වා ආර්මා හී අගරදගුරුවරයා සහ සමස්ත අයර්ලන්තයේ අග්‍රධරයා වූ තැනැත්තේය.