රේඛාව (වක්‍රෝත්තිහරණය)

(රේඛාව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

රේඛාව යන්නෙන් පහත දේ අදහස් විය හැක: