රුවල් නැවක් (ඉංග්‍රීසි:  Sailing ship) යනු සුළං බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන විශාල යාත්‍රාවකි.

A barque—a three-masted sailing ship with square sails on the first two masts (fore and main) and fore-and-aft sails on the mizzenmast
Sail plans
Full-rigged ship
Barque
Barquentine
Schooner
Showing three-masted examples, progressing from square sails on each to all fore-and-aft sails on each.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

  රුවල් නැව් හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රුවල්_නැව්&oldid=480293" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි