රේඩියේටර සිසිලන කාරකයසංස්කරණය

එන්ජිමක ජල සංසරණ පද්ධතියක කූලන්ට් නොමැති නම්

රේඩියේටරය අවහිර වී ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වී බොයිල් වීමට පටන් ගනී.

එයට හේතුව වන්නේ ජලය පමනක් භාවිතා කිරීමෙන් එන්ජිම අභ්‍යන්තරයේ තිබෙන

ජල කුහර මළකෑමකට ලක් වී එම මළ කොටස් රේඩියේටරයේ කුඩා නළ වල සිර වී

ජල සංසරණය ප්‍රමාද වෙයි.එම නිසා ජල සංසරන මාර්ගය පිරිසිදුව තබා ගත යුතුය.

කූලන්ට් නොමැතිවූ විට

1.අධික ලෙස රත්වීම.

2.රේඩියේටරය අවහිරවීම.

3.රබර් බටවල අපද්‍රව්‍ය තැන්පත්වීම.

4.ජල පොම්‍පයේ සීල්වලට හානි සිදුවීම.

5.ජල කුහරවල තිබෙන කුඩා සිදුරු අවහිරවීම.

6.එත්ජිමේ ජල සංසරන මාර්ගයම අවහිර වීම සහ විඛාදනයවීම.

කූලන්ට් භාවිතා කරන විට

1.රේඩියේටරයේ සහ සිසිලන පද්ධතියේ මළ බැදීම

සහ අපද්‍රව්‍ය තැන්පත්වීම පාලනය වේ.

2.ඉහළ උෂ්ණත්ව වලදී බොයිල්වීම පාලනය වේ.

3.පහළ උෂ්ණත්ව වලදී ද්‍රව මිදීම පාලනය වේ.

4.විඛාදනය අවම වෙයි.

අධික සාන්ද්‍රණයත් අඩු සාන්ද්‍රණයත් යන කරුණු දෙකම කූලන්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වයට

බාධා පමුනුවයි.

ජලය මිශ්‍රකල කූලන්ට් සහ මිශ්‍ර නොකළ වශයෙන් කූලන්ට් වර්ග දෙකක් භාවිතා තරයි.

ජලය මිශ්‍ර කරන කූලන්ට් 1:1අනුපාතයට මිශ්‍ර කල යුතුය.

උදා: පද්ධතියට අවශ්‍ය ජලය ලීටර 06 ක් නම් කූලන්ට් ලීටර 03 කට ජලය ලීටර 03 ක්

මිශ්‍ර කරන්න.මේ සදහා පිරිසිදු ජලය භාවිතා කරන්න.

කි.මී.200000 කට හෝ අවුරුදු 05 කට පසු පරණ කූලන්ට් ඉවත් කර අලුතින් යොදන්න

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රථවාහන_තාක්ෂණය&oldid=454707" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි