යූක්ලිඩියානු ජ්‍යාමිතිය

යූක්ලිඩියානු ජ්‍යාමිතිය යනු, ඔහුගේ එලිම්න්ට්ස් නමැති ජ්‍යාමිතිය පෙළ පොතෙහි විස්තර කර ඇති සහ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියානු ග්‍රීක ගණිතඥ යුක්ලිඩ් විසින් සොයාගන්නා ලදැයි සැලකෙන ගණිතමය ක්‍රමයක් වන අතර ප‍්‍රතිභානාත්මකව සිතෙහි ඇ‌ඳෙන ප්‍රත්‍යක්ෂයන් ස්වල්ප ගොන්නක් උපකල්පනය කිරීම වෙතින් යුක්ලිඩ්ගේ ක්‍රමය සමන්විත වෙන අතර ඒ්වා වෙතින් තවත් බොහෝ ප්‍රස්තුතයන් (ප්‍රමේයයන් ) අපෝහනය කෙරෙයි.