ත්‍රිමාන යුක්ලිඩියානු අවකාශයෙහි එක් එක් ලක්ෂ්‍යයක් හැඳින්වෙන්නේ ඛණ්ඩාංක තුනක් භාවිතයෙනි.

ජ්‍යාමිතියෙහි, යුක්ලිඩියානු අවකාශය යන්නට ද්විමාන යුක්ලිඩියානු තලයද, යුක්ලිඩියානු ජ්‍යාමිතියෙහි ත්‍රිමාන අවකාශය, සහ වෙනත් කිසියම් අවකාශයන්ද අඩංගු වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යුක්ලිඩියානු_අවකාශය&oldid=383574" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි