යුක්ලිඩියානු අවකාශය

ජ්‍යාමිතියෙහි, යුක්ලිඩියානු අවකාශය යන්නට ද්විමාන යුක්ලිඩියානු තලයද, යුක්ලිඩියානු ජ්‍යාමිතියෙහි ත්‍රිමාන අවකාශය, සහ වෙනත් කිසියම් අවකාශයන්ද අඩංගු වෙයි.

ත්‍රිමාන යුක්ලිඩියානු අවකාශයෙහි එක් එක් ලක්ෂ්‍යයක් හැඳින්වෙන්නේ ඛණ්ඩාංක තුනක් භාවිතයෙනි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

පාද සටහන්සංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යුක්ලිඩියානු_අවකාශය&oldid=499153" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි