යාහූ වනාහි සෙවුම් පද්ධතියකි. යාහූ! Jerry Yang සහ David Filo විසින් 1994දී ප්‍රතිස්ථාපිත කරන ලද අතර 1995 මාර්තු 1 දින සංස්ථාපිත කරන ලදී.

යාහූ! Inc.
වර්ගයපොදු
ස්ථාපිතයSanta Clara, California, U.S.
(March 1, 1995)
ප්‍රාරම්භකJerry Yang
David Filo
මූලස්ථානයSunnyvale, California, U.S.
සේවා සරියWorldwide
ප්‍රධාන පුද්ගලයන්Roy J. Bostock (Chairman)
Carol Bartz (CEO)
කර්මාන්තයInternet
Computer software
නිෂ්පාදිතයන්See list of Yahoo products.
ආදායම US$ 6.324 billion (2010)
මෙහෙයුම් ආදායම US$ 1.070 billion (2010)
ලාභය US$ 1.232 billion (2010)
මුළු වත්කම් US$ 14.928 billion (2010)
මුළු සමකොටස US$ 12.596 billion (2010)
සේවකයන්13,600 (Q4 2010)
උපාංගයන්List of acquisitions by Yahoo!
වෙබ්අඩවියhttp://www.yahoo.com
විකුණනු ලබන්නේසැකිල්ල:Nasdaq
NASDAQ-100 Component
S&P 500 Component
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යාහූ!&oldid=454710" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි