උවයිස් මොහොමඩ් ඉමිතියාස්

(මොහොමඩ් ඉමිතියාස් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ක්‍රි.ව. 2006 සිට 2011 දක්වා කොළඹ නගරාධිපති ධූරය හෙබැවීය.