මෘදුකාංග නිකුතු ජීවන චක්‍රය

මෘදුකාංග නිකුතු ජීවන චක්‍රය ඉංග්‍රීසි:  Software release life cycle, යනු යනු පරිගණක මෘදුකාංගයක් සඳහා වන සංවර්ධනයේ සහ පරිණතභාවයේ අදියරවල එකතුවයි.

සරල මෘදුකාංග නිකුතු ජීවන චක්‍රයක උදාහරණයක්

ඉතිහාසය

සංස්කරණය

සංවර්ධනයේ අදියර

සංස්කරණය

Open and closed beta

සංස්කරණය

Release to manufacturing (RTM)

සංස්කරණය

General availability (GA)

සංස්කරණය

Release to the Web (RTW)

සංස්කරණය

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය