මී ඉටි (ඉංග්‍රීසි:  Beeswax - Cera alba) යනු මී මැස්සන් විසින් නිපදවනු ලබන මී වද (පැණි රැස්කර තබා ගන්නා) මිරිකා පැණි ලබා ගැණීමෙන් පසු (වද තැනීමට මී මැස්සන් විසින් යොදා ගත් අමුද්‍රව්‍ය) ඉතිරි වන ඉටි ගුලි මී ඉටි ලෙස හඳුන්වයි.

මී වදයකින් මී ඉටි සූරා ඉවත්කරන අවස්ථාවක්

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මී_ඉටි&oldid=446739" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි