මීන රාශිය (ඉංග්‍රීසි:  Pisces), රාශි චක්‍රයේ අවසාන රාශියයි.

මීන රාශිය
Pisces
Pisces2.jpg
Pisces.svg
Zodiac symbolFish
Duration (tropical, western)February 19 – March 20 (2020, UT1)[1]
ConstellationPisces
Zodiac elementWater
Zodiac qualityMutable
Sign rulerJupiter (ancient), Neptune (modern)
DetrimentMercury, Ceres
ExaltationVenus, Earth
FallCeres
AriesTaurusGeminiCancerLeoVirgoLibraScorpioSagittariusCapricornAquariusPisces

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මීන_රාශිය&oldid=395717" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි