"මිශ්‍ර සිංහල හෝඩිය" හෙවත් විස්තෘත සිංහල හෝඩිය ලෙස හඳුන්වන මෙය පණකුරු 18කින් ද, ගතකුරු 36කින් ද සමන්විත වේ.

වරනැගීම් පිලි සමගසංස්කරණය

මූලික අකුර මාලාවසංස්කරණය

පණකුරුසංස්කරණය

අ ආ
ඇ ඈ
ඉ ඊ
උ ඌ
ඍ ඎ
ඏ ඐ
එ ඒ ඓ
ඔ ඕ ඖ
අං අඃ

ගතකුරුසංස්කරණය

ක ඛ ග ඝ ඬ
ච ඡ ජ ඣ ඤ
ට ඨ ඩ ඪ ණ
ත ථ ද ධ න
ප ඵ බ භ ම
ය ර ල ව
ශ ෂ ස හ ළ
යෝජිත සිංහල අක්ෂර මාලාව


'

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිශ්‍ර_සිංහල_හෝඩිය&oldid=450282" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි