මිනීමැරුම් නොවන සාවද්‍ය මනුෂ්‍යඝාතන

මිනීමරුමක් තරම් බරපතල නොවන, මිනිසෙකු විසින් මිනිසෙකු මරාදැමීම මිනීමැරුම් නොවන සාවද්‍ය මනුෂ්‍යඝාතන ලෙස නීතියේ හඳුන්වයි.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය