මාර්ටිනා නව්රටිලෝවා
Navratilova-PragueOpen2006-05 cropped.jpg
Navratilova at the Prague Open, in 2006
Country චෙකොස්ලොවැකියාව
(1956–1975)
 United States
ResidenceSarasota, Florida, USA
Height1.73 m (5 ft 8 in)*
Turned pro1975
Retired1994–1999, 2006
PlaysLeft-handed (one-handed backhand)
Career prize money$21,626,089
Int. Tennis HOF2000 (member page)
Singles
Career record1,442–219 (86.8%)
Career titles167 WTA, 1 ITF (Open era record)
Highest rankingNo. 1 (July 10, 1978)
Grand Slam results
Australian OpenW (1981, 1983, 1985)
French OpenW (1982, 1984)
WimbledonW (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990)
US OpenW (1983, 1984, 1986, 1987)
Other tournaments
ChampionshipsW (1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986Mar, 1986Nov)
Doubles
Career record747–143 (83.9%)
Career titles177 WTA, 9 ITF (Open era record)
Highest rankingNo. 1 (September 10, 1984)
Grand Slam Doubles results
Australian OpenW (1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989)
French OpenW (1975, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988)
WimbledonW (1976, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986)
US OpenW (1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990)
WTA ChampionshipsW (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986Nov, 1987, 1988, 1989, 1991)
Olympic GamesQF (2004)
Mixed Doubles
Career titles15
Grand Slam Mixed Doubles results
Australian OpenW (2003)
French OpenW (1974, 1985)
WimbledonW (1985, 1993, 1995, 2003)
US OpenW (1985, 1987, 2006)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාර්ටිනා_නව්රටිලෝවා&oldid=365387" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි