මාධ්‍යවිකි:Gadget-Navigation popups

Navigation popups, article previews and editing functions popup when hovering over links

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Gadget-Navigation_popups&oldid=134947" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි