• ක්‍රිස්තුදේව මහා විද්‍යාලය
  • රජ්ජමාන මුස්ලිම් විද්‍යාලය, කෙටවල
  • ශ්‍රී සංඝමිත්ත බාලිකා ජාතික පාසල, මාතලේ
  • ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, මාතලේ
  • වීර කැපපෙටිපොළ මධ්‍යමහා විද්‍යාලය
  • සහිරා විද්‍යාලය, මාතලේ
  • රජයේ විද්‍යා විද්‍යාලය, මාතලේ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාතලේ_පාසල්_නාමාවලිය&oldid=131081" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි