••ස්වරණ ජෝති විද්‍යාලයට අනුව මහනුවර පාසල් නාමාවලිය 2018 සිට වෙනස් වෙයි.

 • මහ/මහානාම විද්‍යාලය
 • කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය
 • ධර්මරාජ විද්‍යාලය
 • ගම්පොළ ජිනරාජ (ජෝති )විද්‍යාලය
 • උසස් බාලිකා(HIGHSCHOOL,ජෝති )
 • නු/රජවෙල හින්දු ජෝති ජාතික පාසල, දිගන
 • නු/මදිනා ජෝති ජාතික පාසල, නුවර
 • මහාමායාජෝති බාලිකා විද්‍යාලය
 • පූජාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලය
 • සරසවි උයන විද්‍යාලය, නුවර
 • ශ්‍රී රාහුල විද්‍යාලය, කටුගස්තොට
 • ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය, නුවර
 • ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය
 • ශාන්ත පාවුළු විද්‍යාලය, නුවර
 • වාරියපොල ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය, නුවර
 • ශ්‍රී ස්වර්ණජෝති ජාතික පාසල, කිරිබත්කුබුර, නුවර
 • අසාර් විද්‍යාලය, අකුරන
 • විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය
 • S.W.R.D. Bandaranayake National School, Kundasale, K
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහනුවර_පාසල්_නාමාවලිය&oldid=446546" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි