මරණ අනුපාතය (ඉංග්‍රීසි:  Mortality rate, death rate),[3]:189,69 යනු යම් ජනගහනයක සිදුවන මරණ ප්‍රමාණය පිළිබඳ ගණනය කිරීමයි.

Colour-coded map of the crude death rates of countries, globally, based on WHO data for 2000–2005, presented per thousand persons in the population, per year.[1][2][සත්‍යාපනය ඇවැසිය]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. [1][dead link]
  2. "World Population Prospects, the 2010 Revision". September 26, 2011. 2011-09-26 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.
  3. Porta, M, ed. (2014). "Mortality Rate, Morbidity rate; Death rate; Cumulative death rate; Case fatality rate". A Dictionary of Epidemiology (5th ed.). Oxford: Oxford University Press. pp. 189, 69, 64, 36. ISBN 978-0-19-939005-2.

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මරණ_අනුපාතය&oldid=452077" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි