මනුෂ්‍යඝාතන

මිනිසෙක් විසින් මිනිසෙකු මරාදැමීම

මිනිසෙක් විසින් මිනිසෙකු මරාදැමීම සඳහා නීතියේ භාවිතාවන පාරිභාෂික යෙදුම මනුෂ්‍යඝාතනයවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මනුෂ්‍යඝාතන&oldid=469169" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි