බීජෞෂණ සමය (ඉංග්‍රීසි:  Incubation period) යනු යම් pathogenic organism, රසායනික ද්‍රව්‍යයකට හෝ විකිරණයකට හෝ නිරාවරණය (exposure) සිට රෝග ලක්ෂණ පහලවීම දක්වා වන කාලයයි.

In some diseases, as depicted in this diagram, latent period is shorter than incubation period. A person can transmit infection without showing any signs of the disease. Such infection is called subclinical infection.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බීජෞෂණ_සමය&oldid=449711" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි