බිත්තියක සුද මදිමින් (hawk (in his left hand) and trowel (in his right hand)

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බිත්ති_සුද_මැදීම&oldid=321279" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි