බ්‍රිතාන්‍ය දූපත්

එක්සත් රාජධානියෙහි නීතියට අන්තර්ගතව සැළකූ කල බ්‍රිතාන්‍ය දූපත් යන පදයෙන් අදහස් වන්නේ 1889 සිට පහත දැක්වෙන රාජ්‍යයන් සතර සාමුහිකව හැඳින්වූ නාමයයි:

බ්‍රිතාන්‍ය දූපත් රතු පැහැයෙන් දක්වා ඇති සිතියමක්.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බ්‍රිතාන්‍ය_දූපත්&oldid=110924" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි