ඉන්දියාවේ ආගමකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බ්‍රාහ්මණාගම&oldid=396800" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි