බන්ධනාගාර හෙවත් හිරගෙවල් යනු දඬුවමක් ලෙස රජයේ අධිකාරිය මත පුද්ගයන්ගේ නිදහස සීමාකර බලෙන් රඳවාතබන ස්ථානවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බන්ධනාගාර&oldid=436531" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි