බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගම

බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගම සමන්විත වන්නේ කතෝලික සභාවේ ලතින් සභාව සහ, ඇංග්ලිකානු සංසදය, ලූතරියානු ආගම, ප්‍රෙස්බටිරියානු ආගම, මෙතෝදිස්ත ආගම සහ අනෙකුත් ප්‍රොතෙස්තන්ත සම්ප්‍රදායයන් ඇතුළු, ඓතිහාසික වශයෙන් එයින් ව්‍යුත්පන්නවූ නිකායයන්ගෙන් වෙයි. නැගෙනහිර ක්‍රිස්තියානි ආගමෙන් වෙන් කර හඳුනාගැනීමට මෙම පදය භාවිතා වෙයි. ලොව පුරා ක්‍රිස්තියානි ලබ්ධිකයන්ගෙන් 80% පමණ අයත් වන්නේ බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගමටය

මෙම ලිපිය
පිළිබඳ ලිපි මාලාවක කොටසකි

Jesus Christ is the central figure of Christianity.

 
Jesus Christ
Virgin birth · Crucifixion · Resurrection · Easter · Christian views of Jesus
Foundations
Church · New Covenant · Creeds · Apostles · Kingdom · Gospel
Bible
Old Testament · New Testament ·
Books · Canon · Apocrypha
Theology
Salvation · Baptism · Trinity · Father · Son · Holy Spirit · History of theology · Christology · Apologetics · Eschatology
History and traditions
Timeline · Mary · Peter · Paul ·
Early · Constantine · Councils ·
Missions · Chrysostom · East–West Schism · Crusades · Reformation ·
Counter-Reformation
Movements
General topics
Preaching · Prayer · Ecumenism · Relation to other religions · Christian movements · Music · Liturgy · Calendar · Symbols · Art · Criticism
Christianity Portal

Jesus represented as the Lamb of God (Agnus Dei), a common practice in Western Christianity[1]
St. Peter's Basilica in Vatican City, the largest church building in the world today[2]
Timeline of the evolution of the church, beginning with early Christianity

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය