බක් යනු චන්ද්‍ර මාසයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බක්_(බහුරුත්හරණය)&oldid=657597" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි