පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය

රාජකීය විද්‍යාලය, පොලොන්නරුව

රාජකීය විද්‍යාලය, පොලොන්නරුව
ස්ථානය
පොලොන්නරුව, ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය රාජ්‍ය පාසලකි
ආදර්ශ පාඨය පමා නොවව්