පොලිමරේස්‌ දාම ප්‍රතික්‍රියාව

A strip of eight PCR tubes, each containing a 100 μL reaction mixture

පොලිමරේස්‌ දාම ප්‍රතික්‍රියාව (ඉංග්‍රීසි:  Polymerase chain reaction, PCR) යනු DNA සාම්පලයක් වර්ධනය කරගැනීම සඳහා භාවිතා කරන රසායනාගාර ක්‍රමවේදයකි.[1]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "DNA සහ ජාන අධ්‍යයනය කිරීමේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති පෙළක මීළඟ පියවර". Retrieved 2020-03-24.

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය