පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නායක

නායක පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය
Incumbent
Queen Elizabeth II

since 6th Feb 1952
StyleHer Majesty
Term lengthදිවි ඇති තුරා
Inaugural holderGeorge VI
Formation1949 අප්‍රේල් 29
වෙබ් අඩවියthecommonwealth.org

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නායක ලයිස්තුව

සංස්කරණය
Name Portrait Birth Death Start End
George VI 14 December 1895 6 February 1952 28 April 1949[n 1] 6 February 1952
Elizabeth II 21 April 1926 Living 6 February 1952[n 2] Incumbent
  1. Based on the London Declaration and does not match his reign as king, which began on 11 December 1936.
  2. Date of Elizabeth II's accession to the throne of the Commonwealth realms.