පොකුණක් යනු ජලයෙන් පිරුණු ස්ථානයක් වන අතර මෙය විලකට වඩා කුඩා වේ.

Garden pond near Niagara Falls.
A pond in central Europe
A small man-made garden pond at the Taj Lake Palace in Udaipur, India
Formal rock garden pond with waterfall.

මේවාද බලන්න

සංස්කරණය

ගැලරිය

සංස්කරණය

බාහිර සබැඳුම්

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොකුණ&oldid=673343" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි