පුළුල් ආමාන දුම්රිය සේවාවන් විසින්, 1,435 මිමී (4 අඩි 8 12 අඟ) සම්මත ආමානයට වැඩි මාර්ග ආමානයක් (රේල් පීලි අතර දුරක්) භාවිතා කෙරෙයි.

ඉතිහාසය සංස්කරණය

මෙයද බලන්න: දුම්රිය මාර්ගයන්හී ආමානය නියාමනය කිරීමේ පණත 1846
 
1,435 මිමී (4 අඩි 8 12 අඟ) සම්මත ආමානය වෙතට දුම්රිය මාර්ග පෙරළුමට පසුව ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් දුම්රිය සේවාවෙහි පුළුල්-ආමාන වාෂ්ප ධාවන යන්ත්‍ර 1892 වසරෙහිදී කැබලි කිරීමට සූදානම්ව තිබුණු අයුරු.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුළුල්_ආමානය&oldid=442273" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි