පුනර්ජනනීය බලශක්තිය යනු පුනර්ජනනීය සම්පත් වලින් එකතු කරන ශක්තියකි, ඒවා ස්වාභාවිකවම සූර්යාලෝකය, සුළඟ, වැසි, වඩදිය බාදිය, තරංග සහ භූගත තාපය ලෙස මූලිකව දැක්විය හැකිය.

දළ විශ්ලේෂණයසංස්කරණය

ඉතිහාසයසංස්කරණය

ප්‍රධාන තාක්ෂණයන්සංස්කරණය

සුළං බලයසංස්කරණය

ජල විදුලියසංස්කරණය

සූර්ය ශක්තියසංස්කරණය

භූ තාප ශක්තියසංස්කරණය

ජෛව විද්‍යාවසංස්කරණය

බලශක්ති පද්ධතියට ඒකාබද්ධ වීම්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුනර්ජනනීය_බලශක්තිය&oldid=445233" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි