පිසාචයෝ යනු මස් බුදින අමනුස්ස වර්ගයකි.

[[]]

ශරීර ලක්‍ෂණසංස්කරණය

  • කළු හම
  • ඉලිප්පුනු නහර
  • ඉදිරියට නෙරාගිය රතු ඇස්
  • උල් දත්
  • රැලි වැටී ඇති මුහුණ

හැසිරෙන ස්ථානසංස්කරණය

  • අඳුරු ස්ථාන
  • සොහොන් පිටි
  • පාළු ස්ථාන
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පිසාචයෝ&oldid=398796" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි