පාලමක් යනු, ජල ස්කන්ධයක්, නිම්නයක්, හෝ මාර්ගයක් වැනි භෞතික බාධකයක් පරායණය කෙරුමට තැනෙමින් එම බාධකය හරහා ගමනය සැලසීම සඳහා භාවිතා වන ව්‍යුහයකි

දැනට ලෝකයේ පවතින විශාලතම අවලම්බන පාලම වන ජපානයේ අකාෂි කයික්යෝ පාලම.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාලම&oldid=283469" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි